Het minimum aandelenkapitaal dat nodig is om het oprichtingsproces te voltooien, is in juli 10.000 teruggebracht tot € 2014

Society Grondwet
offshore in Oostenrijk

Landenanalyse: juridische structuren

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn volledig onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn volledig verplicht om voldoende dossiers van klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn niet verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken, maar met aanzienlijke problemen.

• Er bestaat een recht op ongeoorloofde kennisgeving en beroep tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

2. Juridische vormen

De Oostenrijkse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)

• Austrian LLC (plaatselijk bekend als GmbH) is het type bedrijfsentiteit dat het meest wordt gekozen door ondernemers die een bedrijf willen vestigen in Oostenrijk. Er moeten een directeur en een aandeelhouder worden benoemd, die allebei bevoegd zijn om elke nationaliteit en verblijfplaats te hebben. Toch moet het bedrijf een wettelijk geregistreerd adres in Oostenrijk hebben voor registratiedoeleinden in het handelsregister van de stad van oprichting.

• Het minimum aandelenkapitaal dat nodig is om het oprichtingsproces te voltooien, werd in juli 10.000 teruggebracht tot € 2014 voor startups, waarvan de helft in contanten moet worden betaald vóór de start van de oprichting. De standaardvereisten voor het aandelenkapitaal van € 35.000 blijven echter van toepassing vanaf jaar 11 na de oprichting van het bedrijf Audtria.

• Oostenrijkse bedrijven zijn onderworpen aan belasting over de toegevoegde waarde als hun jaaromzet naar verwachting meer dan € 30.000 zal bedragen

De Oostenrijkse naamloze vennootschap (AG):

• De Oostenrijkse PLC, algemeen bekend als een corporatie (AG), is een aanbevolen juridische entiteit wanneer ondernemers van plan zijn aanzienlijke hoeveelheden kapitaal aan te trekken en / of het bedrijf op de Weense aandelenmarkt te noteren. De AG vereist een minimum aandelenkapitaal van € 70.000 voor oprichting en ten minste 25% van het kapitaal moet worden gestort voordat het bedrijf in Oostenrijk wordt opgericht.

• Er moeten ten minste één aandeelhouder en één bestuurder worden benoemd, die elke nationaliteit kunnen hebben en geen Oostenrijkse ingezetene hoeven te zijn. De AG moet ook een commissaris benoemen. Net als een Oostenrijkse LLC moet de Oostenrijkse naamloze vennootschap financiële overzichten indienen bij de Oostenrijkse belastingdienst.

De vestiging in Oostenrijk (Niederlassung):

• Buitenlandse bedrijven kunnen filialen in Oostenrijk vestigen. Het bijkantoor kan voor 100% in buitenlandse handen zijn. Buitenlandse bedrijven die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), moeten een individuele vertegenwoordiger aanwijzen, die een inwoner van Oostenrijk moet zijn. Deze entiteit kan ook een zakelijke bankrekening openen en houden in Oostenrijk.

Het Oostenrijkse vertegenwoordigingskantoor (Representanz):

• Het Oostenrijkse vertegenwoordigingskantoor van een buitenlandse entiteit kan marktonderzoek uitvoeren en de producten en diensten van het moederbedrijf promoten. Net als het bijkantoor moet deze entiteit een in Oostenrijk ingezeten vertegenwoordiger aanwijzen als de moedermaatschappij buiten de EER is gevestigd.

ONTHOUDEN

En Oostenrijk is een resident director niet vereist. Houdstermaatschappijen zijn beschikbaar in Oostenrijk.

KANTOREN

Foster Swiss helpt onze klanten bij het beveiligen van kantoren of we geven een kantooradres op. De meeste opkomende markten eisen dat onze klanten een kantoorhuur van 12 maanden hebben voordat de bedrijfsregistratie wordt goedgekeurd.

We helpen onze klanten deze uitdaging op de volgende manieren te overwinnen:

Virtuele kantoordienst

DAfhankelijk van het land en de stad variëren de tarieven van $ 900 tot $ 2000 en de jaarlijkse actieve virtuele kantoordiensten variëren van $ 1500 tot $ 4000).

Gedeelde kantoorruimte

LDe eenmalige vergoeding is US $ 850. Daarna betaalt onze klant de maandelijkse huur rechtstreeks aan de eigenaar).

Vaste kantoorruimte

D Afhankelijk van het land en de stad variëren de tarieven tussen $ 5.000 en $ 8.000).

Boekhouding en belastingen

CElke entiteit moet zich voor de vennootschapsbelasting registreren bij de federale belastingdienst. Vennootschapsbelasting wordt toegepast op lokale en internationale inkomsten tegen een standaardtarief van 25%. De aangifte moet elektronisch worden ingediend vóór 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar.

BTW-registratie is verplicht voor entiteiten met een jaaromzet van meer dan € 30.000. Het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde is 20% in Oostenrijk. Bedrijven moeten maandelijks btw-aangifte doen en elk jaar in juni btw betalen.

De belastingverplichtingen van de overheid per maand, per kwartaal en aan het einde van het jaar omvatten:

 1. i) maandelijkse salarisrapportages.
 2. ii) maandelijkse of driemaandelijkse aangifte van btw en vennootschapsbelasting.

Oostenrijkse bedrijven zijn verplicht om een ​​minimale jaarlijkse vennootschapsbelasting te betalen van:

 1. i) € 1.750 voor LLC's.
 2. ii) € 3.500 voor PLC's.

Bedrijven die sinds juni 2013 zijn opgericht, genieten echter van een verlaagde vennootschapsbelasting van:

 1. i) € 500 / jaar gedurende 5 jaar na oprichting.
 2. ii) € 1.000 / jaar in de volgende vijf jaar.

Dividenden en meerwaarden tussen moedermaatschappijen en dochterondernemingen, beide gevestigd in de EU, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Een bronbelasting van 25% wordt geheven op dividendbetalingen aan niet-ingezeten vennootschappen, tenzij verminderd door belastingverdrag of EU-moeder- en dochterrichtlijn.

Op royaltybetalingen aan niet-EU-bedrijven wordt 20% ingehouden, tenzij verminderd door een belastingverdrag.

Rentebetalingen aan zowel Oostenrijkse als buitenlandse bedrijven zijn bij de bron 100% vrijgesteld van belasting, tenzij de begunstigde een niet-ingezeten slapende partner is.

Werkgevers in Oostenrijk moeten sociale zekerheidsbijdragen betalen tegen een tarief van 22% van het brutosalaris van hun werknemers.

Andere belastingen die worden geheven op rechtspersonen in Oostenrijk zijn onder meer:

 1. i) 1% overdrachtsbelasting.
 2. ii) 3,5% overdrachtsbelasting.
 3. iii) zegelrecht variërend van 0,8% tot 2%.
 4. iv) 2% loonbelasting.

Oostenrijk heeft maar liefst 92 verdragen ter voorkoming van dubbele belasting getekend met verschillende internationale jurisdicties, waaronder de UK, VAE, US, Zwitserland, Singapore, Zweden, oa.

Landelijke problemen

SHoewel er in Oostenrijk geen minimumloon is, zijn de gemiddelde lonen nog steeds hoog in vergelijking met andere Europese landen. Eurostat schat ze op € 34 per uur, het XNUMXe hoogste niveau in de EU.

Het vennootschapsbelastingtarief dat van toepassing is op in Oostenrijk gevestigde bedrijven is aanzienlijk hoog, 25%, vergeleken met zijn regionale buren.

Naast de vennootschapsbelasting zijn werkgevers ook onderworpen aan een sociale zekerheidsbijdrage die gemiddeld 22% van het brutoloon van hun werknemers vertegenwoordigt.

Gezien de aard van een federale staat in Oostenrijk, kunnen de wettelijke vereisten bij het investeren in sommige sectoren van de economie, waaronder de bouw en de gezondheidszorg, verschillen tussen de 9 provincies.

In het geval van een failliete onderneming die geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, moeten de meerderheidsaandeelhouders een insolventieprocedure starten.

Duits is de zakelijke taal die de voorkeur heeft in Oostenrijk en daarom moet een buitenlandse investeerder over het algemeen een lokale aanbieder inschakelen om namens hem op te treden. Bovendien maakt dit het een moeilijke taak voor de ondernemer om zich aan te passen aan de Oostenrijkse zakelijke omgeving.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

 • Aandeelhouders en agenten
 • Kantoorvergunningen
 • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
 • Juridische ondersteuning
 • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
 • Fusies en overnames.
 • Interne controle.
 • Herstructurering van de groep.
 • Advies inzake financieel beheer.
 • Koop een bedrijf.
 • Waardering van bedrijven.
 • Kredietherstel
 • Job oplossingen
 • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

3. Handelsregister

• In het landelijk ondernemingsregister zijn de identiteitsgegevens van de juridische eigenaar opgenomen.

• Informatie over juridische eigenaren is niet altijd online beschikbaar (tot 10 EUR / GBP / USD).

4. Transparantie van de samenleving

• Bedrijven die beschikbaar zijn zonder geregistreerde juridische eigendomsinformatie.

• Het bijwerken van de informatie over de identiteit van de juridische eigenaren is niet verplicht.

5. Aandeelhouders

• Alle bedrijven eisen de registratie van alle eindbegunstigden bij een drempel van meer dan 25% (FATF).

• Alle namen plus landen van verblijf plus adressen of NIT's of geboortedata, paspoort of persoonlijke identificaties worden altijd geregistreerd.

• Het bijwerken van de informatie over de identiteit van de eindbegunstigden is niet verplicht.

• Onroerend goed is niet altijd online beschikbaar (tot 10 EUR / GBP / USD).

6. Bedrijfsboekhouding

• Het is verplicht om boekhoudkundige gegevens bij te houden.

• Het is niet altijd nodig om de jaarrekening aan een overheidsinstantie voor te leggen.

• Zakelijke accounts zijn niet altijd online (tot € 10 / US $).

7. Financiële verslagen per land

• Gedeeltelijke openbaarmaking voor zowel de winningssector als de banksector.

8. Aangifte vennootschapsbelasting

• Het secundaire mechanisme is onderworpen aan de beperkingen opgelegd door de OESO-modelwetgeving; of geen secundair mechanisme (alleen de uiteindelijke nationale moederentiteit moet de CbCR overleggen).

• Eenzijdige grensoverschrijdende fiscale rulings (bijv. Voorafgaande fiscale rulings, voorafgaande belastingafspraken) zijn beschikbaar in wet- of regelgeving of in de administratieve praktijk.

9. Identificatie van juridische entiteiten

• Het gebruik van een jaarlijks bijgewerkte Legal Entity Identifier (LEI), ontwikkeld onder begeleiding van de Financial Stability Board, FSB, is niet verplicht.

• Het gebruik van een jaarlijks geactualiseerde Legal Entity Identifier (LEI), ontwikkeld onder begeleiding van de Financial Stability Board, FSB, is alleen verplicht voor derivatenhandel (OTC).

• Het gebruik van een jaarlijks geactualiseerde LEI voor de identificatie van rapporterende financiële instellingen (in overeenstemming met de Common Reporting Standard (CRS) is niet verplicht.

10. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

• Dividendbetalingen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

• Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

11. Fiscale zaken gerechtelijk geheim

• Geen of beperkte toegang tot zowel strafrechtelijke als civiele belastingprocedures.

• Geen of beperkte toegang tot zowel strafrechtelijke als civiele fiscale uitspraken / uitspraken.

12. Ondoorzichtige structuren

• De jurisdictie geeft of accepteert de circulatie van grote biljetten / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

13. Anti-witwaswetgeving

Oostenrijk staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste technische nalevingscontrole- en herbeoordelingsrapport werd in november 2018 voltooid. Op basis van die beoordeling werd Oostenrijk geacht 18 te zijn in overeenstemming en grotendeels in overeenstemming met 18 van de 40 FATF-aanbevelingen. Het werd als zeer effectief beschouwd voor 0 en substantieel effectief voor 3 van de beoordelingen voor effectiviteit en technische compliance.

Algehele niet-nalevingsscore voor FATF-normen in procenten: 30,7%.

(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

14. Automatische uitwisseling van informatie

• Ondertekende de MCAA en beloofde informatie te delen op of voor 2019.

• Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO in oktober 2019: 95.

Wat voor soort private banking bestaat er in Oostenrijk?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: €, $.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

Tarieven: Hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.