Zelfcertificeringsformulier voor belastingdienst

Document waar banken om vragen

Certificaat van fiscale woonplaats

E

Het Business and Industrial Advisory Committee (BIAC) van de OESO heeft de volgende zelfcertificeringsformulieren opgesteld en heeft de OESO verzocht deze beschikbaar te stellen op het AEOI-portaal (automatische uitwisseling van fiscale informatie) om te helpen bij de implementatie van de CRS (Common Reporting Standard). Deze modellen zijn niet door de OESO goedgekeurd als de enige die kunnen worden gebruikt en worden door de OESO of de BIAC niet als verplicht beschouwd of als documenten van goede praktijken.

Anonieme bankkaart, abonneren

Contacteer ons nu

LFinanciële instellingen kunnen overwegen om klantgegevens op te vragen bij hun rekeninghouders. Financiële instellingen dienen hun adviseurs te raadplegen om ervoor te zorgen dat hun CRS-gerelateerde activiteiten, inclusief formulieren voor zelfcertificering verzameld bij rekeninghouders, voldoen aan alle toepasselijke nationale wetten. BIAC is een onafhankelijke internationale bedrijfsvereniging die zich toelegt op het geven van zakelijke perspectieven aan de OESO op een breed scala van mondiale beleidskwesties.

Een van deze vormen is degene die we hieronder zullen bespreken (Zelfcertificeringsformulier voor de fiscale woonplaats van de entiteit): degene die verwijst naar de rekeningen die eigendom zijn van elk type entiteit (bedrijven, trusts, sicavs, investeringsfondsen ...)

  documentatie

  Welke landen vragen deze verklaring van fiscale woonplaats voor entiteiten aan?

  documentatie

  Wat is het zelfcertificeringsformulier voor de fiscale woonplaats van de entiteit?

  Achtergrond

  E

  Dit formulier is bedoeld om uw offshore bank in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Automatic Tax Information Exchange (IAI). Veel entiteiten zijn gebonden aan deze multilaterale overeenkomst die door meer dan honderd landen is ondertekend. Bovendien zal elk rechtsgebied de Common Reporting Standard (CRS), procedure voor het rapporteren van informatie tussen landen, aan verschillende nationale wetten.

  Om deze reden zijn de bankentiteiten van de ondertekenende landen verplicht om bepaalde informatie over de belastingstatus van de houder van een bankrekening op te vragen om, indien nodig, die informatie door te geven aan de belastingautoriteiten van het land waar ze zich bevinden.

  U bent verplicht om uw verblijf (of woningen) voor de belastingdoeleinden van de Entiteit rekeninghouder Wie is deze figuur? Niet meer of minder dan die natuurlijke of rechtspersoon die de eigenaar is van de entiteit die de inkomsten of activa ontvangt die aan die rekening zijn gekoppeld.

  Waarom vraagt ​​uw bank u dit formulier in te vullen?

  P

  Om de integriteit van belastingstelsels te helpen beschermen, introduceren regeringen over de hele wereld een nieuwe vereiste die financiële instellingen verplicht bepaalde informatie te verzamelen. Dit komt door de implementatie van de Common Reporting Standard (de CRS).

  Volgens de CRS is uw bank verplicht om te bepalen waar een entiteit (partnerschap, trust) 'fiscaal inwoner' is (dat wil zeggen, waar u inkomstenbelasting moet betalen). Als u een fiscale woonplaats heeft buiten het land waar u uw rekening heeft, kan het zijn dat de bank deze informatie moet verstrekken aan de belastingdienst, samen met informatie over uw rekeningen. Op deze manier kunnen deze gegevens worden gedeeld tussen de belastingautoriteiten van de verschillende landen. Door dit formulier in te vullen, zorgt de bank ervoor dat ze nauwkeurige en actuele informatie bijhoudt over de fiscale woonplaats van haar klanten.

  Als uw omstandigheden veranderen en de in dit formulier verstrekte informatie onjuist is, moet u uw entiteit opnieuw op de hoogte brengen zodat deze de gegevens kan bijwerken.

  Wie moet het formulier invullen?

  C

  Commerciële bankklanten (waaronder alle bedrijven, trusts en partnerschappen, behalve zelfstandigen). Als u daarentegen een natuurlijk persoon of een zelfstandige bent, moet u het 'Individual Tax Residency Self-Certification Form' (CRS-I) invullen. Als u een persoon bent die zeggenschap heeft over een entiteit, moet u het 'Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form (CRS-CP)' invullen. Voor mederekeninghouders dient voor iedere rekeninghouder een kopie van het formulier te worden ingevuld.

  Zelfs als u al informatie heeft verstrekt over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), moet u mogelijk aanvullende informatie verstrekken voor de CRS, aangezien dit een afzonderlijke verordening is.

  Bovendien moet u in deel 4 van het formulier aangeven in welke staat u het document ondertekent. U kunt bijvoorbeeld de gemachtigde vertegenwoordiger van een bedrijf of een trustee zijn.

  Waar kunt u terecht voor meer informatie?

  S

  Als u vragen heeft over hoe u dit formulier moet invullen of hoe u de status van uw fiscale woonplaats kunt bepalen, neem dan contact op met vertrouwde belastingadviseurs zoals Foster Swiss. De meeste offshore-banken zullen niet in staat zijn om meer informatie te verstrekken dan het formulier in de bijgevoegde instructies.

  In het geval van accounts met meerdere eigenaarentiteiten, moet elke eigenaar een formulier invullen. Bovendien, als de informatie die aan de offshore-bank wordt verstrekt door enige omstandigheid verandert, moet dit bijgewerkte formulier binnen 30 dagen opnieuw aan de bank worden gepresenteerd, hoewel het kan variëren afhankelijk van de entiteit.

  Vul het document in

  Belangrijkste concepten van het document

  Rekeninghouder

  P

  of "rekeninghouder" betekent de persoon die is geregistreerd of geïdentificeerd als de houder van een financiële rekening door de financiële instelling die de rekening aanhoudt. Andere personen dan een financiële instelling die houder zijn van een financiële rekening ten behoeve van of namens een andere persoon als vertegenwoordiger, bewaarder, aangewezen agent, ondertekenaar, beleggingsadviseur of als tussenpersoon, worden niet beschouwd als houders van de rekening de gevolgen van de FATCA- en CRS-voorschriften, rekening houdend met die andere persoon. In het geval van een verzekeringscontract met contante waarde of een lijfrentecontract, is de rekeninghouder eenieder die het recht heeft over de contante waarde te beschikken of de begunstigde van het contract te wijzigen. In het geval dat niemand over de contante waarde kan beschikken of de begunstigde van het contract kan wijzigen, is de rekeninghouder een persoon die in het contract is aangewezen als eigenaar en een persoon met een verworven recht om betalingen uit hoofde van het contract te ontvangen. Bij het aflopen van een verzekeringscontract met contante waarde of een lijfrentecontract wordt de rekeninghouder geacht eenieder te zijn die op grond van het contract recht heeft op een uitkering.

  wezen

  P

  of "entiteit" betekent een rechtspersoon of rechtsinstrument, zoals een kapitaalvennootschap, een vennootschap, een trust of een stichting

  Fiscale woonplaats

  E

  Het concept van fiscale woonplaats verwijst naar de status van belastingplichtige in het land om redenen van verblijf van de natuurlijke persoon of entiteit, anders dan het loutere bezit van punctuele belastingverplichtingen die voortvloeien uit het louter bezit van goederen of activa in een land of van het verkrijgen van bepaalde inkomsten met bron in een land.

  Fiscaal identificatienummer (TIN)

  S

  Fiscaal identificatienummer of gelijkgesteld afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van fiscale woonplaats. De verordeningen voorzien in de mogelijkheid om de FIN niet aan een financiële instelling te verstrekken in de volgende gevallen:

  1. De jurisdictie geeft geen FIN uit.
  2. Het FIN is niet beschikbaar omdat het niet is afgegeven aan de houder. Bijvoorbeeld omdat het in behandeling is of niet is afgegeven aan de houder.
  3. omdat het vertrouwelijk is in het land van fiscale woonplaats. Deze optie kan alleen worden aangevinkt als de autoriteiten van het land of de jurisdictie van de fiscale woonplaats niet vereisen dat het FIN wordt bekendgemaakt aan derden.

  De informatie is macht

  SAls u meer wilt weten over de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld, bezoek dan gerust The daily offshore news, ons nieuwsportaal met het laatste nieuws over belastingparadijzen.
  Alle rechten voorbehouden Foster Swiss